Trần gian chỉ là cõi tạm

''hạt bụi nào hóa kiếp thân tôi, để một mai tôi về làm cát bụi...''

SEEINGTOGETHER

Hùng & Kiều

6/21/2023