Thêm một tuổi

những con số vô tri, vô giác

SEEINGTOGETHER

Kiều & Hùng

6/12/2023

Tuổi tác đến cùng với sự thấu hiểu và coi trọng tài sản quan trọng nhất của mình, là sức khỏe.

"With age comes the understanding and appreciation of your most important asset, your health."