“One’s destination is never a place, but a new way of seeing things.” –- Henry Miller.

Đích đến của chúng ta không phải là một vùng đất, mà là một cách nhìn mới – Henry Miller

SEEINGTOGETHERFLOWERS

Sưu tầm - Hùng & Kiều

6/18/2023