"Ngày sau sỏi đá cũng cần có nhau." - Trịnh Công Sơn

Have a beautiful and relaxing Sunday.

SEEINGTOGETHERFLOWERS

Hùng

7/8/2023