"Yesterday is gone, tomorrow has not yet come. We have only today, let us begin." – Mother Teresa

"Ngày hôm qua đã đi rồi. Ngày mai còn chưa tới. Chúng ta chỉ có hôm nay. Hãy bắt đầu thôi."

SEEINGFLOWERSTOGETHER

Hùng

8/14/2023