“Days are expensive. When you spend a day you have one less day to spend. So make sure you spend each one wisely.” ~ Jim Rohn

"Ngày tháng đắt giá lắm. Khi bạn dùng hết một ngày, số ngày bạn có thể dùng lại ít đi một. Vậy nên hãy chắc chắn bạn sử dụng mỗi ngày một cách sáng suốt."

SEEINGTOGETHERFLOWERS

Hùng & Kiều

8/13/2023