“If you really want to do something, you’ll find a way. If you don’t, you’ll find an excuse.” -JIM ROHN

"Nếu muốn thì bạn sẽ tìm cách. Nếu không muốn, bạn sẽ tìm lý do”.

SEEINGTOGETHER

Hùng & Kiều

8/10/2023