"Happiness is not something you postpone for the future; it is something you design for the present." -JIM ROHN

“Hạnh phúc không phải là một cái gì đó bạn trì hoãn cho tương lai; nó là cái gì bạn thiết kế cho hiện tại.”

SEEINGTOGETHER

Hùng & Kiều

8/9/2023