"Take care of your body. It’s the only place you have to live.” ~ Jim Rohn

“Chăm sóc cơ thể của bạn. Đó là nơi duy nhất bạn phải sống.”

SEEINGTOGETHERFLOWERS

Hùng

8/6/2023