"We are made wise not by the recollection of our past, but by the responsibility for our future." - George Bernard Shaw

"Chúng ta trở nên khôn ngoan không phải nhờ hồi tưởng lại quá khứ, mà bởi trách nhiệm của ta đối với tương lai."

SEEINGTOGETHERFLOWERS

Hugo

8/30/2023