"Love gives beauty to everything it touches." - RABINDRANATH TAGORE

"Tình yêu thương trao cái đẹp cho mọi thứ nó chạm vào."

SEEINGTOGETHERFLOWERS

Hùng

8/24/2023