"For every minute you remain angry, you give up sixty seconds of peace of mind." - RALPH WALDO EMERSON

"Mỗi phút chúng ta giận dữ, chúng ta từ bỏ sáu mươi giây thanh thản tâm hồn."

SEEINGTOGETHER

Hùng

8/20/2023