“What you do today can improve all your tomorrows.” –Ralph Marston

"Mỗi một ngày mới đến là một cơ hội mới để chúng ta làm nhiều điều tốt đẹp, yêu thương bản thân và những người xung quanh hơn."

SEEINGTOGETHERFLOWERS

Hùng

11/6/2023