“Educating the mind without educating the heart is no education at all.” —Aristotle

Giáo dục trí óc mà không giáo dục đạo đức thì không giáo dục được điều gì cả.

SEEINGTOGETHERFLOWERS

Hùng & Kiều

7/2/2023