"Chúng ta có thể phàn nàn vì trong bụi hoa hồng có gai, hoặc vui mừng vì trong bụi gai có bông hoa hồng."

"We Can Complain Because Rose Bushes Have Thorns, or Rejoice Because Thorn Bushes Have Roses." [Abraham Lincoln]

SEEINGTOGETHERFLOWERS

Kiều & Hùng

6/26/2023